speech

Pohyb a slovo

Mezinárodní workshop s francouzskou tanečnicí Emmanuelle Pépin
Praha, 2011

Vnímavé a vnímané tělo

Workshop, Praha 2010

Záměrem tohoto semináře pořádaného v rámci grantového projektu „Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy“ bylo umožnit filosoficky orientovaným badatelům, aby rozšířili své spektrum přímé zkušenosti s tělesným vnímáním a dialogickou povahou řeči. Ve spolupráci s lektory DAMU a HAMU jsme nabídli vytvoření pracovního prostoru, ve kterém bylo možné prověřovat myšlenky o povaze lidského těla formulované například M. Merleau-Pontym, J.-L. Nancym, J. Derridou, M. Heideggerem a mnohými dalšími. Zároveň jsme vytvořili pole vhodné pro otevřený experiment, improvizaci, nechání těla a řeči být (tělem a řečí), pro hru a rozvoj specifické prostorové a smyslové koncentrace, které vedly ke osobitým filosofickým pojetím určitých aspektů tělesnosti a řeči. Pro tento účel jsme konkrétně využívali technik přeostření tělesné vnímavosti, prostorové orientace, prvků tzv. kontaktní improvizace a metody tzv. dialogického jednání (rozvíjení řeči či rozhovoru z „prázdna“, resp. z nediskursivního zdroje). Smysl své práce si přitom každý účastník odhalil a formuloval sám. Nešlo o seminář s předem zřejmou představou o tom, na co mají účastníci přijít. Workshop byl ukončen filosofickou rozpravou a diskuzí. Nešlo přitom pouze o reflexi získané zkušenosti, ale zároveň o reflexi z této zkušenosti, tedy o vtažení impulsů vnímav(/n)ého těla do filosofického uvažování jako takového.