philosophy

Observe! Imitate? Be yourself!

Workshop in THEORY and PRACTICE ARTISTIC RESEARCH

Prague, June 23, 2015

In cooperation with Malmö Theatre Academy, Lund University, Sweden, Institute of Philosophy, the Czech Academy of Sciences and Academy of Performing Arts in Prague

”People will observe you, in order to investigate how well you have observed” Bertolt Brecht
“Generality is the enemy of all art.” Constantin S. Stanislavski

What is the role of observing and imitation (mimesis) in the actor’s work, and how does this relate to the artist’s individual experience and self-expression? What is the role of imitation and quotation in theoretical reflection, and how does this relate to one’s own experience and originality? Shall we conceive of imitation as a sign of “non-authenticity”, of a blind belief, or is it an unavoidable and even generative aspect of human action? Can artists and theoreticians open a space of interaction over these questions? Can artists benefit from verbalizing their experience? Can theoreticians benefit from corporeal exercises?workshop

The program will combine practical exercises – on the bodily, gestural, discursive, and mental level – as well as thorough discussion and verbalization of theoretical implications of the practical work.

Participants: The number of participants is limited to 15. Theoretically as well as practically based participants are welcome. No special skills or knowledge are required. In case of your interest please contact us at the email address: kent.sjostrom@thm.lu.se and alicekoubova@seznam.cz before Mai 30. The workshop is free of charge thanks to the support of organizing institutions.

Organizers: The workshop is held in English by
Kent Sjöström (Malmö Theatre Academy, Lund University, Sweden), PhD in Fine Arts in Theater, Head of Research, Head of Theory and Practice Department, movement instructor. Area of focus: reflective practice in acting and arts, methodology in artistic research, enaction and movement.
Alice Koubová (Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic), PhD in philosophy, senior researcher, leader of the project “Philosophy in Experiment”. Area of focus: performance philosophy, theory of self-identity, empathy, phenomenology, bodily experience. Practitioner in ludic theater.

Venue: Studia ALTA. U Výstaviště 21, Prague 7, 170 00

For foreign participants:  as the Prague Quadrennial (http://www.pq.cz/en) takes place in Prague in June, 18 – 28, participation at the workshop can be combined with the exceptionally rich artistic program of this international event.

Ethics of play

Institute of Philosophy – Academy of Sciences of the Czech Republic

Department of Contemporary Continental Philosophy

Prague: November 18 – 20, 2014

The conference’s goal is to open a discussion on the mutual resonances and confrontations among different approaches to what could be called the Ethics of play. These approaches use play as an essential framework, ontological model, or the very form of reality in which ethics may be approached, structured, manifested or achieved.

Call for Papers

Website of the conference

Gnothi seauton – Konference bez čtených textů

Filosofický ústav AV ČR
vás zde na:

Gnothi seauton – Konferenci bez čtených textů

Praha: 24.-27. října 2014

Konference se bude soustředit na: 1. Promýšlení vztahu mezi sebepoznáním a poznáním ve filosofii a performanci; 2. Dekonstrukci standardních klišé akademického konferenčního provozu za účelem hledání vztahu mezi performativní a obsahovou složkou filosofického výrazu.

Webová stránka konference

Call for Contributions

Filosofická relevance Nedivadla Ivana Vyskočila

přednáška Alice Koubové
23.1. 2014, CTS, Praha

Pojem druhé divadelní reformy Kazimierze Brauna upozorňuje na důležité proměny divadelní tvorby v druhé polovině 20. století. Jednou z největších českých osobností tohoto období je bezpochyby Ivan Vyskočil se svým projektem Nedivadla jakožto otevřené dramatické hry. Vyskočilův explicitní zájem o sledování dramatična in statu nascendi, důraz na hráčství a strukturu jednání na úkor výuky k profesionálnímu herectví a estetiky, rozvíjení kooperace s divákem a experimentu v rámci scénické epoché, a vyhnutí se mystickým výkladům člověka skrze důraz na nezměrnou hravost v rámci (sebe)vědomé dramatické improvizace představují filosoficky relevantní oblast pro fenomenologické zkoumání povahy lidského sebevztahu, hry, struktury zkušenosti a vnitřního řádu jednání, které nepodléhá plně vůli. Přestože to Vyskočil sám nedělá, je možné se v této tematice filosoficky opřít o myšlenky H. Bergsona, G. Deleuze, G. Bataille a dalších.

Rozhovor s Alicí Koubovou

Rozhovor pro časopis Nomádva, podzim 2010

http://nomadva.webgarden.cz/temata/c-10-pamet-a-spolecenstvi/rozhovor-s-alici-koubovou

 

Improvizace, myšlení, tělo

Kolokvium, Praha 2012

Tělo, zvuk, hluk

Workshop, Praha 2011

Záměrem tohoto semináře pořádaného v rámci grantového projektu „Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy“ bylo zpřístupnit primárně filosoficky orientovaným badatelům, přímou zkušenost s oblastí „nepromyšlených“ aktivit, mezi které patří mimo jiné jisté druhy pohybování se, hlučení, zvučení a nakonec i mluvení. Ve spolupráci s Václavou Křesadlovou jsme procházeli jednotlivými cvičeními tak, abychom byli schopni dotknout se a zpozornět v oblasti, kterou běžně ve filosofické praxi vynecháváme, neboť máme za to, že narušuje důslednou a spořádanou reflexivní činnost. V tomto semináři šlo přitom primárně o propojení zvuku, ozvučeného těla, zvučícího těla, z nich následného hlasového projevu a vztahu gesta, zvuku a slova. Seminář byl zároveň prvním pokusem hledat v improvizaci a uvolnění zdroj budoucího tvaru v podobě autorského představení.

Vnímavé a vnímané tělo

Workshop, Praha 2010

Záměrem tohoto semináře pořádaného v rámci grantového projektu „Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy“ bylo umožnit filosoficky orientovaným badatelům, aby rozšířili své spektrum přímé zkušenosti s tělesným vnímáním a dialogickou povahou řeči. Ve spolupráci s lektory DAMU a HAMU jsme nabídli vytvoření pracovního prostoru, ve kterém bylo možné prověřovat myšlenky o povaze lidského těla formulované například M. Merleau-Pontym, J.-L. Nancym, J. Derridou, M. Heideggerem a mnohými dalšími. Zároveň jsme vytvořili pole vhodné pro otevřený experiment, improvizaci, nechání těla a řeči být (tělem a řečí), pro hru a rozvoj specifické prostorové a smyslové koncentrace, které vedly ke osobitým filosofickým pojetím určitých aspektů tělesnosti a řeči. Pro tento účel jsme konkrétně využívali technik přeostření tělesné vnímavosti, prostorové orientace, prvků tzv. kontaktní improvizace a metody tzv. dialogického jednání (rozvíjení řeči či rozhovoru z „prázdna“, resp. z nediskursivního zdroje). Smysl své práce si přitom každý účastník odhalil a formuloval sám. Nešlo o seminář s předem zřejmou představou o tom, na co mají účastníci přijít. Workshop byl ukončen filosofickou rozpravou a diskuzí. Nešlo přitom pouze o reflexi získané zkušenosti, ale zároveň o reflexi z této zkušenosti, tedy o vtažení impulsů vnímav(/n)ého těla do filosofického uvažování jako takového.

Dialogické jednání s vnitřním partnerem a jeho filosofická reflexe

Kurzy od r. 2008, Praha