Myšlení a výraz: experimentální zkoumání struktury zkušenosti (Dialogické jednání jako filosofická inspirace)

kurz na Filosofické Fakultě University Karlovy v Praze, zimní semestr 2013
RNDr. Mgr. Alice Koubová PhD. a MgA. Václava Křesadlová PhD.

Záměrem tohoto kurzu je vytvořit prostor pro společné zkoumání zkušenosti ve stádiu zrodu, hledat vztah mezi myšlením a výrazem a pokoušet se tak o naplňovaání M. Merleau-Pontym formulovaného úkolu fenomenologie. Tento záměr bychom chtěli naplňovat kombinací divadelně-reflexivní praxe tzv. dialogického jednání, společné kritické diskuze a individuální filosofické reflexe jednotlivých účastníků.  Touto formou seminář volně navazuje na tradici kursů a workshopů, v nichž jsme kombinujeme filosofickou reflexi a prvky taneční improvizace, divadelní improvizace a volné dramatické hry.

Dialogické jednání je přípravnou praxí k otevřené dramatické hře, kterou vyučuje již 20 let její tvůrce Ivan Vyskočil na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na pražské DAMU. Smyslem kurzu je toto zkoušení propojit s kritickým myšlením. Dialogické jednání přivádí člověka k určité formě fenomenologicko-dramatické epoché, v rámci které je možné zaměřit pozornost na právě se rodící se zkušenost. Nepředmětnost této zkušenosti vede skrze kultivaci tzv. uvolněné pozornosti až k definici předmětu, o který ve zkušenosti jde a který lze myslet. Touto cestou umožňuje reflektované dialogické jednání odhalovat základní struktury lidského zakoušení. Díky postupně nabývané schopnosti diferencovaného pociťování a uvažování je možné zkoumat detailně strukturu sebevztahu, vztahu k druhému člověku, vztahu jednání a myšlení, všímat si prostorovosti a časovosti lidské existence, či lépe prozkoumat fenomén výrazu a hry. V souladu s principy tzv. transformativní fenomenologie (R. Elberfeld) a fenopraxe (H. Rombach) však tato praxe nejen zkoumá, ale i kultivuje schopnosti vnímání, reflexe a veřejného projevu; nezaznamenává, ale generuje nové obsahy vědomí.

V rámci společné a individuální kritické analýzy chceme dospět k formulování filosofických zisků našich zkoumání a konfrontovat je s existujícími filosofickými analýzami především moderních a současných myslitelů (Merleau-Ponty, Lévinas, Blanchot, Heidegger, Fink, Rombach, Elberfeld, Waldenfels).

Od třetí hodiny bude kurz probíhat pro uzavřenou skupinu maximálně 15 účastníků. Pro naplnění smyslu semináře je nezbytná pravidelná účast.