Lidé

RNDr. Mgr. Alice Koubová, PhD. PhD.

Vystudovala jsem matematiku na MFF UK v Praze, DEA diplom z filosofie na Université de Genève a PhD z filosofie na FF UK a Université Paris X. Vybrané kursy jsem studovala na DAMU a HAMU v Praze. Pracuji jako vědecká pracovnice v Oddělení současné kontinentální filosofie na Filosofickém ústavu AV ČR. Můj výzkumný projekt je zaměřen na pole fenomenologie, postmoderní filosofie a fenopraxe, které spojuji s aktivitami otevřené dramatické hry, taneční improvizace a dalšími praxemi rozvíjejícími diferenciaci pociťování. Zajímá mě, zda a jak je možné kultivovat ve vzájemném protínání poznání, pociťování (tedy vnímání a empatii) a sebepoznání ve prospěch prohloubené filosofické reflexe. Jsem ovlivněna a inspirována myšlením M. Merleau-Pontyho, J.-L. Nancyho, H. Rombacha, G. Bachelarda, G. Bataille, G. Deleuze a F. Guattariho, J. Derridy, K. S. Stanislavského, A. Tairova, A. Artauda, A. Morena, I. Vyskočila a mnohých dalších. Pokouším se o popis topologické struktury subjektivity, v níž je přeformulován pojem odstupu a obecnosti, dále o formulaci filosofických principů, které korespondují s obsahy dlouhodobé praxe, která má kondici využívat a dokonce transformovat se podél impulsů neoznačitelného smyslu přítomného ve zkušenosti.

kontakt: alicekoubova@seznam.cz

MgA Václava Křesadlová, PhD.

Vystudovala jsem Divadelní fakultu AMU v Praze obor Autorské tvorby a pedagogiky, kde nadále působím jako asistentka dialogického jednání. Dále se věnuji hlubinné psychologii a působím jako psychoterapeutka v zařízení pro léčbu závislostí. Můj hlavní zájem spočívá v otázkách autorství, autorského herectví a jejich propojení s hlubinnou psychologií a filosofií.

kontakt: vaclavkaka@seznam.cz

Mgr. Milena Fridmanová

Studium filosofie a estetiky se zaměřením na divadlo jsem ukončila r. 2004 na Prešovské univerzitě v Prešově (SR). Jako stipendistka jsem se přesunula do Prahy, kde v současnosti působím jako doktorandka na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF Univerzity Karlovy. Část studia jsem strávila na Albert-Ludwigs Universität ve Freiburgu. V mé dizertaci se snažím o filosofickou reflexi tvořivé zkušenosti, kterou získávám z mých praktických aktivit jako je improvizační disciplína Ivana Vyskočila s názvem dialogické jednání s vnitřním partnerem, divadelní a hudební improvizace a také kreativní myšlení Edwarda deBona. V současnosti se ve filosofické oblasti věnuji především psaní dizertace, učení kurzu filosofie na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU a příležitostnému vedení kurzů metody tzv. myslitelských klobouků.

V mé práci mi jde o propojení tělesného vnímání a řečové artikulace, která nejen na zkušenost vrhá reflektující světlo, ale taky přispívá k její proměně. Jak v oblasti umělecké tvorby, tak v oblasti myšlení mě zajímá možnost záměrného vytvoření bezpečného prostoru, ve kterém se můžu oprostit od již známého a přenechat se tomu, co se chce v dané situaci dostávat do výrazu a co naopak svou sílu k výrazu ztrácí, a ve kterém můžu být zároveň svědkem tohoto vznikání a zanikání.

kontakt: milena.fridmanova@gmail.com

Mgr. Jan Puc

Improvizace nechává znovu vzniknout vzorce a pojmy, jimiž žijeme. Hravost a poctivost, experiment a zodpovědnost nebo abstraktní myšlení a osobní nasazení v ní vystupují jako odlišné a přesto neoddělitelné postoje vůči nehotovému podloží zkušenosti. Jejich procházením se kultivuje schopnost být autorem svých promluv a výrazů, důvěřovat vlastní intuici a tvořit. Zde jsem v kontaktu s živým tajemstvím, před kterým se filosofie nemá schovávat, ale snažit se jej pochopit.

K tomuto názoru jsem byl přiveden jak různými pokusy s autorským divadlem, improvizací a praxí buddhistické meditace tak i studiem evropské filosofie na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze. Nyní při psaní disertace hledám, kde se tyto mé zkušenosti setkávají s mysliteli, jako byl Edmund Husserl nebo Maurice Merleau-Ponty.

kontakt: jan.puc@seznam.cz

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Vystudoval jsem psychologii na FFUK. Pracuji jako vědecký pracovník v Psychologickém ústavu AV ČR. Učím hlavně na Katedře psychologie Pedagogické fakulty UK, zčásti také na Brněnské Katedře psychologie (FSS MU) a Katedře divadelní vědy (FF MU). Dlouhodobě se pokouším rozvíjet psychosémiotické hledisko (psychologie metafory, narativní psychologie, ad.). Od roku 2007 spolupracuji s Katedrou autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Zkouším dialogicky jednat a nějak tomuto konání porozumět. V současné době se pokouším propojovat Jungovo pojetí aktivní imaginace (za jejíž ztělesněnou, dramatickou formu považuji také dialogické jednání) s hermeneutickým pojetím Paula Ricoeura a se sémiotikou exprese Nelsona Goodmana. Výsledkem tohoto pokusu je moje pojetí exprese jako aktu „vtiskování signatury“. Dialogické jednání a otevřená dramatická hra jsou pro mě možností, jak experimentálně zkoumat (tj. zkoušet a zakoušet) tělesnou expresi spolu s významy, jež se tímto způsobem rodí. Tyto aktivity vytvářejí příležitost pro společně sdílenou sebe-proměnu. Filosofii v experimentu chápu jako „pokračování dialogického jednání jinými prostředky“. Tj. jako možnost, jak v tomto společném díle, započatém otevřenou dramatickou hrou, pokračovat v textech, v myšlení, v tvorbě pojmů. A jak tyto texty a způsoby myšlení zpětně ověřovat v dialogickém jednání a v dramatické hře.

kontakt: chrz@praha.psu.cas.cz